Bộ cột 14 hướng đá ghê hóa phượng

Bộ cột 14 hướng đá ghê hóa phượng
Bao gồm 6 món:
1 băng dài
1 bàn
2 ghế đơn
1 đôn ghế
1 đôn bàn