Bộ salon bàn ghế gõ Cột 12, 6 món, tựa chạm tứ linh long lân quy phụng