Cột 10 Gõ Đào Tay Rồng

Cột 10 gõ đào tay rồng 6 món

– 1 Băng dài
– 2 Ghế đơn
– 1 Bàn
– 2 Đôn